Būsimi renginiai

2024 m,

„BACHO MUZIKOS CHORALAI: GYVENIMAS, MIRTIS, AMŽINYBĖ“

„Visi žmonės turi mirti“
(„Alle Menschen müssen sterben“), BWV 643
„Aš stoviu viena koja kape“
(„Ich steh mit einem Fuß im Grabe“), BWV 156
„Kristus gulėjo mirties pančiuose“
(„Christ lag in Todesbanden“), BWV 695
„Iš gelmių šaukiuosi Tavęs“
(„Aus tiefer Not schrei' ich zu dir“), BWV 686
„O mirtie, kurgi tavasis geluonis“
(„O Tod, wo ist dein Stachel nun“), BWV 638
„Pabuskite, šaukia mums Balsas“
(„Wachet auf, ruft uns die Stimme"), BWV645
„Ateik, dangiškoji buveine“
(„Nun komm, Der Heiden Heiland“), BWV 659
„Puoškis, o miela siela“
(„Schmücke dich, o liebe Seele“), BWV 654
„Dievo laikas yra visų geriausias laikas“
(„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“), BWV 106
„Prieš tavo sostą stoju aš“
(„Vor deinen Thron tret ich hiermit“), BWV 668

 

 

Archyvas

2022 M. LAPKRIČIO 1 D. (ANTRADIENIS), 17 VAL. - VILKAVIŠKIO KATEDRA

 „VĖLINIŲ MUZIKOS MINORAS“

Lapkričio 1-osios pavakare, kai šviesi ir iškilminga Visų Šventųjų šventė užleidžia vietą rimtimi alsuojančiam Visų mirusių paminėjimui – Vėlinėms, Vilkaviškio katedroje įvyks mirusiųjų pagerbimo dienai skirtas koncertas „Vėlinių muzikos minoras”.

Muzikoje minoras – viena iš muzikinių dermių, tačiau perkeltine prasme šis lotyniškos kilmės žodis, reiškiantis „mažesnį”, vartojamas ir liūdesiui bei ilgesiui nusakyti. Platus šiai tematikai skirtų muzikos kūrinių diapazonas – nuo žymiausių pasaulio muzikos genijų G. Verdi, G. Fauré kurtų stambios apimties Mišių už mirusiuosius – „Requiem“ iki gedulingų sekvencijų, tikėjimo ir vilties žodžių kupinų psalmių, kuriuose įprasminama žemiškosios kelionės pabaiga.

Kviečiame nepraleisti ypatingos progos mąstymui apie Amžinybėn išėjusius artimuosius bei susikaupti po didingais Vilkaviškio katedros skliautais, aidint kompozitorių J. S. Bacho, J. Massenet, J. Kromolickio, A. L. Webberio, J. Naujalio muzikos akordams.

Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“, Patricija Gadliauskienė (sopranas), Žygimantas Galinis (bosas), Rokas Diržys (smuikas), Povilas Padleckis (vargonai) 

Įėjimas laisvas

2021 M. GRUODŽIO 13 D. (PIRMADIENIS), 18 VAL. - MRU VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOS SALĖ

 „ATSKAMBA BALSAS IŠ AUKŠTAI“

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos salėje (Maironio g. 27, Kaunas) Kauno TAU teisės fakulteto lankytojams, alumnams bei klubo nariams dovanosime vokalinės-instrumentinės muzikos koncertą „Atskamba balsas iš aukštai“, kuriame skambės J. S. Bacho, G. Caccini, F.  Schuberto, F. Mendelssohno klasikinė muzika, pasaulio tautų giesmės.  

Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“,  solistas – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentas Ilja Plotnikovas (baritonas, fleita).

Koncertą veda – prof. dr. Marius Jonaitis 

Įėjimas laisvas

2020 M. LAPKRIČIO 2 D. (PIRMADIENIS), 18 VAL. - VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIA

GEDIMINAS ŠUKYS „LIETUVIŠKOS GEDULINĖS MIŠIOS“

Sužavėtas Šventųjų Mišių kilnumo bei sakralinės muzikos grožio, Gediminas Šukys 1941 m. nedvejodamas pasirinko seminaristo kelią, o muziką – kaip Viešpaties šlovinimo ir dėkojimo Jam būdą. 1946 m. buvo įšventintas kunigu.

Aštuonerius metus studijavęs harmoniją (dėst. A. Belzaras, A. Virbickas, A. Daunoras) ir kitas muzikines disciplinas, kaip muzikos kūrėjas ir kunigas konsultavo bažnyčių vargonininkus, būrė chorus ir jiems dirigavo. Sukūrė daugiau kaip 200 liturginių giesmių, mišių ir kitų sakraliosios muzikos kūrinių. Savo kūrybą pasirašydavo „Akmenėlio“ slapyvardžiu.

2002 m. mu­zi­ko­lo­gas Ro­lan­das Ai­du­kas apie kun. G. Šu­kio kūry­bą rašė, jog nors ji ir nesanti no­va­to­riš­ka ar mo­der­ni, bet atitin­ka re­li­gi­nės mu­zi­kos dva­sią ir dažnai pranoksta li­tuginės mu­zi­kos rei­ka­la­vi­mus. Jo mu­zi­ka esanti kuk­li ir pa­pras­ta, lyriška ir me­lo­din­ga ir tartum įkūnija pamatinius krikščioniškuo­sius idea­lus – as­ke­tiš­ku­mą, nuo­lan­ku­mą, ramybę.

Kun. G. Šukio „Lietuviškos gedulinės mišios“ yra skirtos išreikšti pagarbą visiems mirusiesiems, minorinės muzikos gaida, per amžius nekintančiais tekstais prabyla apie viltingą ilgesį, įgalina iš naujo apmąstyti žemiškosios būties laikinumą, žmogaus prigimties trapumą, o kartu – jo egzistencijos prasmę ir sielos nemarumą.

Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“

Programa: Kun. G. Šukio „Lietuviškos gedulinės mišios“ ir giesmės

Įėjimas laisvas

2019 M. LAPKRIČIO 1 D. (PENKTADIENIS), 17 VAL. - PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO BAŽNYČIA

„GARBĖS SLĖPINIAI IŠĖJUSIEMS ATMINTI“

Minint visų Amžinybėn išėjusiųjų dieną – Vėlines, grupės „De profundis“ nariai, melsdamiesi už mirusiuosius, giedos Švč. Jėzaus Vardo rožinio trečiąją dalį – Garbingąsias paslaptis.

Lietuviškas Švč. Jėzaus Vardo rožinis pirmąkart paskelbtas 1681 m. Vilniuje išleistoje maldaknygėje, kurią sudarė dominikonas Jurgis Kasakauskis. Panašiai kaip Švč. M. Marijos rožinyje kalbama 150 „Sveika, Marija“, taip Švč. Jėzaus Vardo rožinyje 150 kartų kartojama malda „Jėzau, mūsų Dieve, pasigailėk mirusių!“

Trečioji rožinio dalis – Garbingosios paslaptys Vėlinių progai pasirinktos ne atsitiktinai. Šios dalies slėpiniai primena amžinojo gyvenimo viltį reiškiantį Kristaus Prisikėlimą bei antrąjį Išganytojo atėjimą teisti pasaulio laikų pabaigoje.

Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius – Henrikas Savickis (skaitovas)

Programa: Švč. Jėzaus Vardo rožinio „Garbės“ slėpiniai

Įėjimas laisvas

 

2018 M. LAPKRIČIO 4 D. (sekmadienIS), 13 VAL. - kauno šv. pranciškaus ksavero rektoratas

 „IŠ ŠIRDIES GELMIŲ“

Koncerto programoje skambės Amžinybe alsuojantys ir išėjusiems atminti skiriami kūriniai: nuo žymiausių Vakarų klasikų J. S. Bacho, G. F. Händelio, F. Schuberto, V. Bellinio, G. Puccinio, P. Mascagnio, G. Fauré kompozicijų iki lietuvių kompozitoriaus G. Šukio.

Kviečiame klausytis įstabios muzikos, padėsiančios geriau įsijausti į Vėlinių prasmę ir nuotaiką, o drauge – artimiau pažinti grupę „De profundis“, jos plėtojamą veiklą ir atliekamą repertuarą.

Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“, Inga Gykytė (sopranas), Edita Astrauskaitė-Šeduikienė (sopranas), Barbora Lazauskytė (mecosopranas), Deimantas Braukyla (bosas), Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė (smuikas), Kasparas Šerpytis (violončelė), Ieva Žemaitytė (pianinas), Povilas Padleckis (vargonai). Dirigentas – Jeronimas Serebrinskas.

Koncertą veda – Enrika Striogaitė

Įėjimas laisvas